سال 9، شماره 3 - ( شماره پیاپی 48 / خرداد 1399 )                   سال 9 شماره 3 صفحات 23-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2- استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ، aali@um.ac.ir
3- دانشیار گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
4- دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
چکیده:   (903 مشاهده)
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر مشکلات درونی‌سازی‌شده و نیمرخ هیجانی- کارکردی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست بود. طرح این پژوهش از نوع شبه­آزمایشی به صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و مداخله‌نما بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران بی‌سرپرست و بدسرپرست 3 تا 5 ساله ساکن در یکی از مراکز وابسته به گلستان­علی شهر مشهد بود. بدین منظور از این جامعه تعداد 30 پسر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی و برابر در سه گروه مداخله، گروه مداخله‌نما و گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه 10 نفر). گروه آزمایش، مداخله‌ هنردرمانی گروهی را در طی یازده جلسه‌ 90 دقیقه‌ای دریافت کردند، درحالی‌که گروه مداخله‌نما در یازده جلسه کلاس 90 دقیقه‌ای آموزش کار با کامپیوتر شرکت کردند. گروه کنترل نیز مداخله‌ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس چند­­­متغیره استفاده ­شد. ابزارهای تحقیق حاضر شامل پرسشنامه نیمرخ هیجانی -کارکردی گرینسپن و پرسش‌نامه فهرست رفتاری کودکان (CBCL) بود. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره بر روی نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون نشان‌داد که در متغیر نیمرخ هیجانی- کارکردی (05/0>P) و متغیر مشکلات درونی‌سازی‌شده  (05/0>P) بین گروه مداخله و دو گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد. بدین­صورت که میانگین نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی در گروه مداخله پس از دریافت درمان نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری افزایش و نمرات مشکلات درونی‌سازی‌شده در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری کاهش یافت. همچنین میزان بهبود در نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درون‌سازی‌شده گروه مداخله بیشتر از گروه مداخله‌نما (آموزش کامپیوتر) بود. باتوجه به نتایج، می‌توان روش هنردرمانی گروهی بیانگر را به‌عنوان درمان مناسبی برای بهبود مشکلات درون‌سازی‌شده و نیمرخ هیجانی کارکردی این کودکان در نظر گرفت.
متن کامل [PDF 727 kb]   (96 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1398/4/25 | ویرایش نهایی: 1399/3/24 | پذیرش: 1398/9/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10