مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

نشریه علمی رویش روان شناسی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه علمی رویش روانشناسی با هدف ایجاد بسترعلمی برای تحلیل، فراتحلیل، نقد و تعاطی افکار در زمینه روان شناسی و نیز انتشار یافته های پژوهشی درگستره روان شناسی، منتشر می گردد. این مجله، سعی دارد به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تحلیلی به نشر یافته های جدید بپردازد و از انواع مقالات پژوهشی، تحلیلی، فراتحلیلی، گزارش تک بررسی، روش شناسی و دیگر انواع مقالات، منطبق بر دستورالعمل نگارشی استقبال می کند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب