پیام خود را بنویسید
نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
نتایج نظرسنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/8 | 
براساس نظرسنجی کاربران رویش روانشناسی، این نتایج بدست آمده است:
1.    10.4 درصد، پایگاه را ضعیف ارزیابی کرده اند.
2. 4.9  درصد، پایگاه را متوسط ارزیابی کرده اند.
3.  15.3  درصد ، پایگاه را خوب ارزیابی کرده اند.
و 4.  69.5 درصد، پایگاه را بسیارخوب وعالی ارزیابی کرده اند.
جدول نظرسنجی درباره پایگاه و مجله، درپایین صفحه اول  قراردارد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.35.fa
برگشت به اصل مطلب