مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

نشریه علمی رویش روان شناسی- درباره نشریه
رویش روان شناسی چه مجله ای است؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/5/11 | 

رویش روان شناسی، مجلهای علمی تخصصی در گستره روان شناسی است که در رتبه B(براساس اعلام وزارت عتف) منتشر می گردد. نشریه علمی رویش روان شناسی با هدف ایجاد بسترعلمی برای تحلیل، فراتحلیل، نقد و تعاطی افکار در زمینه روان شناسی و نیز انتشار یافته های پژوهشی درگستره روان شناسی، منتشر می گردد. این مجله، سعی دارد به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تحلیلی به نشر یافته های جدید بپردازد و از انواع مقالات پژوهشی، تحلیلی، فراتحلیلی، گزارش تک بررسی، روش شناسی و دیگر انواع مقالات، منطبق بر دستورالعمل نگارشی مصوب استقبال می کند.

مدیرمسئول ماهنامه، مدیر پایگاه و صاحب امتیاز پایگاه : دکتررضاپورحسین، دانشیار دانشگاه تهران

خدمات: دراین سایت، مقالات علمی پس از بررسی اولیه و داوری منتشر می گردند. مقالات پذیرفته شده قابل دانلود می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب