مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
تعداد بازدید مقالات پایگاه از مرز 11000مشاهده برای یک مقاله، فراتر رفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/2 | 

تعداد بازدید مقالات از مرز 11300 مشاهده کننده گذشت. 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.23.fa
برگشت به اصل مطلب