مقالات پژوهشی درباره کووید19 دراولویت انتشار قراردارند

نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
انتشار شماره18 فصلنامه، ویژه بهار96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/27 | 

شماره 18 فصلنامه رویش روان شناسی، بهار96 منتشر گردید. تعدادی دیگر مقاله به ای شماره افزوده خواهدشد

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.24.fa
برگشت به اصل مطلب