مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
12 شماره برای یکسال رویش روانشناسی، ماهنامه شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/22 | 
با مجوز وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و معاونت امورمطبوعاتی وزارت فرهگ وارشاداسلامی، نشریه رویش روانشناسی به طور ماهانه منتشر می گردد.
همچنین، با مجوز وزارت علوم، فصلنامه علمی-ترویجی رویش روانشناسی به نشریه علمی رویش روانشناسی تغییر یافته است.
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.30.fa
برگشت به اصل مطلب