مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

نشریه علمی رویش روان شناسی- اخبار نشریه
نتایج نظرسنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/31 | 

براساس نظرسنجی کاربران ماهنامه علمی رویش روانشناسی، این نتایج بدست آمده است:

 ۱.   ۶۹/۶ % از کاربران، پایگاه را بسیارخوب وعالی ارزیابی کرده اند.   
 ۲.    ۱۵  % از کاربران، پایگاه را خوب ارزیابی کرده اند.
 ۳.  ۵/۲ % از کاربران، پایگاه را متوسط ارزیابی کرده اند.
و۴. ۱۰/۲ % از کاربران، پایگاه را ضعیف ارزیابی کرده اند.

جدول نظرسنجی درباره پایگاه و مجله، درپایین صفحه اول  قراردارد. 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی رویش روان شناسی:
http://frooyesh.ir/find.php?item=1.43.35.fa
برگشت به اصل مطلب