سال 9، شماره 4 - ( تیر ماه 1399/ شماره پیاپی 49 1399 )                   سال 9 شماره 4 صفحات 111-122 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
2- کارشناسی ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. ، raahebjafari2017@gmail.com
چکیده:   (1877 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شیوه­های شناختی یادگیری، شیوه­های حل مسئله و یادگیری خود راهبر در تفکر انتقادی دانش­آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش­آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش تعداد آن­ها 3224 نفر است که از این جامعه، تعداد 130 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003)، شیوه شناختی یادگیری کلب (1984)، شیوه­های حل مسئله کاسیدی و لانگ (1996) و یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران (2001) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین تفکر انتقادی با مشاهده تأملی، مفهوم­سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال رابطه مثبت و معنادار و بین تجربه عینی با تفکر انتقادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از سویی تفکر انتقادی با درماندگی در حل مسئله، مهارگری در حل مسئله، و سبک اجتناب رابطه منفی و معنادار و با سبک خلاقیت، اعتماد در حل مسئله و سبک گرایش رابطه مثبت و معناداری دارد. در نهایت بین تفکر خودراهبری با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که که یادگیری خودراهبردی، سبک خلاقیت و اعتماد در حل مسئله قادر به پیش­بینی تفکر انتقادی دانش­آموزان هستند. بنابراین توجه به یادگیری خودراهبری و شیوه­های حل مسئله خلاقیت و اعتماد نقش مهمی در تفکر انتقادی دانش­آموزان دارند.
متن کامل [PDF 633 kb]   (5897 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی تربیتی
دریافت: 1398/2/7 | ویرایش نهایی: 1399/5/14 | پذیرش: 1399/2/24 | انتشار الکترونیک: 1399/4/10