مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

year 10, Issue 9 (atumu 2021 2021)                   Rooyesh 2021, 10(9): 149-160 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pirhayati Z, Gholmali Lavasani M, Hajhosseini M, Keshavarz Afshar H, Zandifar A. Underlying values of spouse selection: A Grounded Theory study. Rooyesh. 2021; 10 (9) :149-160
URL: http://frooyesh.ir/article-1-2837-en.html
1- PhD in Specialized Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran, Iran.
2- Associate Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran, Iran. , lavasani@ut.ac.ir
3- Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Psychology and EducationalSciences,Tehran,Iran.
4- Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
5- Assistant Professor, Department of Psychiatry, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
Abstract:   (282 Views)
In order to identify the underlying values ​​of choosing a spouse, this study has studied the experience of individuals on the verge of marriage. The present research has been done with a qualitative approach and with the grounded theory method. Participants in this study included 21 couples on the verge of marriage in Karaj who was selected by the purposeful selection method based on the principle of saturation. The data collection method in this study was a semi-structured interview with open and standardized questions and the data were analyzed and classified according to the approach of Strauss and Corbin's underlying theory. The findings showed the values ​​of the participants in choosing a spouse in 5 central categories: "criteria, expectations, goals, responsibility, and meaning". The central category of "criteria" has 6 dimensions: "moral virtues, personality and behavioral characteristics, emotional relationships, fit and similarity, physical attractiveness and the way of acquaintance", the central category of "expectations" has 3 dimensions of "being together, having a good family and issues" "Sex", the central category of "goals" has 5 dimensions: "Marriage needs, marriage concerns, peace and security, completion and change and formation of the family", the central category of "responsibility" with 1 dimension of "cooperation for material and spiritual independence" and the category " Meaning is dimensionless. The result of this research was the discovery of a core category called "love of the content of life" which explains the 5 central categories of values ​​in order to choose the right and conscious choice of a spouse.
Full-Text [PDF 762 kb]   (205 Downloads)    
Type of Article: Research | Subject: counseling
Received: 2021/05/7 | Revised: 2021/12/25 | Accepted: 2021/06/8 | Published: 2021/12/1 | ePublished: 2021/12/1

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb