مجله رویش روا‌ن‌شناسی از دادن گواهی‌های کاغذی معذور است. لطفا تقاضا نکنید. همه گواهی ها در صفحه شخصی کاربران موجود است.

year 12, Issue 10 (winter 2023-4 2023)                   Rooyesh 2023, 12(10): 1-10 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadian M, Haj Hosseini M, Keshavarz Afshar H. The effectiveness of group counseling based on reality therapy on academic resilience and academic procrastination in visually impaired students. Rooyesh 2023; 12 (10) :1-10
URL: http://frooyesh.ir/article-1-4782-en.html
1- M.A. student in school counseling, University of Tehran, Tehran, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Educational and Counseling Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran. , hajhosseini@ut.ac.ir
3- Assistant Professor, Department of Educational and Counseling Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
Abstract:   (374 Views)
This research aimed to determine the effectiveness of group counseling based on reality therapy on academic resilience and academic procrastination in students with visual impairment. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the present study consisted of all visually impaired students in Tehran in the academic year 2020-2021, of which 30 people, 15 people in the control group, and 15 people in the experimental group were selected through available sampling. They were randomly placed in two groups. To collect data, Solomon and Rothblom's Procrastination Assessment Scale - Student (PASS, 1984), Samuels's academic resilience (ARI, 2004), and Glasser's reality therapy protocol (2010) were used during 8 sessions of 90 minutes in person. To analyze the data, the multivariate covariance test was used. The research findings showed that by controlling the effect of the pre-test, there was a significant difference at the level of 0.05 between the average of the post-test of academic resilience and academic procrastination in the two experimental and control groups. As a result, the educational method of reality therapy can be used as one of the new positive approaches to improve the academic performance of visually impaired students with relatively stable effects, to increase academic resilience.
Full-Text [PDF 719 kb]   (310 Downloads)    
Type of Article: Research | Subject: Educational Psychology
Received: 2023/08/16 | Revised: 2024/01/23 | Accepted: 2023/09/4 | ePublished: 2024/01/23

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb