مقالات پژوهشی درباره کووید19 در اولویت انتشار قرار دارند

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 10 (دی 1401/ پیاپی 79 10-1401 - شماره پیاپی : 79) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 9 (آذر 1401/ پیایپی 78 9-1401 - شماره پیاپی : 78) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 8 (آبان1401/ پیاپی 77 8-1401 - شماره پیاپی : 77) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 7 (مهر 1401/ شماره پیاپی 76 7-1401 - شماره پیاپی : 76) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 6 (شهریور 1401/ پیاپی 75 6-1401 - شماره پیاپی : 75) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 5 (مرداد1401/ پیاپی 74 5-1401 - شماره پیاپی : 74) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 4 (تیر 1401/ پیاپی 73 4-1401 - شماره پیاپی : 73) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 3 (خرداد 1401/ شماره پیاپی 72 3-1401 - شماره پیاپی : 72) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 2 (اردیبهشت 1401/ پیاپی 71 2-1401 - شماره پیاپی : 71) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 1 (فروردین 1401/ شماره پیاپی 70 1-1401 - شماره پیاپی : 70) - 20 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 12 (اسفند1400/ پیاپی 69 12-1400 - شماره پیاپی : 69) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 11 (بهمن1400/ شماره پیاپی 68 11-1400 - شماره پیاپی : 68) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 10 (دی 1400/ شماره پیاپی 67 11-1400 - شماره پیاپی : 67) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 9 (آذر1400 / شماره پیاپی 66 9-1400 - شماره پیاپی : 66) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 8 (آبان 1400 / شماره پیاپی 65 8-1400 - شماره پیاپی : 65) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 7 (مهر1400/ شماره پیاپی 64 7-1400 - شماره پیاپی : 64) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 6 (شهریور 1400/ شماره پیاپی 63 6-1400 - شماره پیاپی : 63) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 5 (مرداد1400/ شماره پیاپی 62 5-1400 - شماره پیاپی : 62) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 4 (تیر 1400/ شماره پیاپی 61 4-1400 - شماره پیاپی : 61) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 3 (خرداد1400/ پیاپی 60 3-1400 - شماره پیاپی : 60) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 2 (اردیبهشت1400/ شماره پیاپی 59 2-1400 - شماره پیاپی : 59) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 1 (فروردین 1400 / شمارپیاپی 58 1-1400 - شماره پیاپی : 58) - 16 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 12 (اسفند 1399/ شماره پیاپی 57 12-1399 - شماره پیاپی : 57) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 11 (بهمن 99/ شماره پیاپی 56 11-1399 - شماره پیاپی : 56) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 10 ( دي 1399/ شماره پياپي 55 10-1399 - شماره پیاپی : 55) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 9 (آذر 99/ شماره پياپي 54 10-1399 - شماره پیاپی : 54) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 8 (آبان 99 / شماره پياپي 53 8-1399 - شماره پیاپی : 53) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 7 (شماره پياپي 52 / مهر 7-1399 - شماره پیاپی : 52) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 6 (شماره پیاپی 51/ شهریور 6-1399 - شماره پیاپی : 51) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 5 (مرداد 99/ شماره پیاپی 50 5-1399 - شماره پیاپی : 50) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 4 (تیر ماه 1399/ شماره پیاپی 49 4-1399 - شماره پیاپی : 49) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 3 (شماره پیاپی 48 / خرداد 3-1399 - شماره پیاپی : 48) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 2 (شماره پیاپی 47 / اردیبهشت 2-1399 - شماره پیاپی : 47) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 1 (شماره پیاپی 46/ فروردین 1-1399 - شماره پیاپی : 46) - 15 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 12 (شماره پیاپی 45/ اسفند 12-1398 - شماره پیاپی : 45) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 11 (شماره پیاپی 44/ بهمن 11-1398 - شماره پیاپی : 44) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 10 (شماره پیاپی 43/ دی 10-1398 - شماره پیاپی : 43) - 22 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 9 (شماره پیاپی 42/ آذر 9-1398 - شماره پیاپی : 42) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 8 (شماره پیاپی 41/ آبان 8-1398 - شماره پیاپی : 41) - 27 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 7 (شماره پیاپی 40 / مهر 7-1398 - شماره پیاپی : 40) - 29 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 6 (شماره پیاپی 39 / شهریور 6-1398 - شماره پیاپی : 39) - 29 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 5 (شماره پیاپی 38/ مرداد 5-1398 - شماره پیاپی : 38) - 29 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 4 (شماره پیاپی 37 / تیر 4-1398 - شماره پیاپی : 37) - 26 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 3 (شماره پیاپی 36 / خرداد 3-1398 - شماره پیاپی : 36) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 2 (شماره پیاپی35/ اردیبهشت 2-1398 - شماره پیاپی : 35) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 1 (شماره پیاپی 34 / فروردین 1-1398 - شماره پیاپی : 34) - 23 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 12 (زمستان97/ اسفند ماه/ شماره پیاپی 33 12-1397 - شماره پیاپی : 33) - 27 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 11 (زمستان/ بهمن ماه97/ شماره پیاپی 32 11-1397 - شماره پیاپی : 32) - 23 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 10 (زمستان/ دی ماه97/ شماره پیاپی31/ 10-1397 - شماره پیاپی : 31) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 9 (پاییز/ آذرماه97/ 9-1397 - شماره پیاپی : 30) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 8 (پاییز / آبان ماه 97 / 8-1397 - شماره پیاپی : 29) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 7 (پاییز / مهرماه 97 /شماره پیاپی 28/ 7-1397 - شماره پیاپی : 28) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 6 (تابستان1397، شهریورماه، شماره6، شماره پیاپی27 6-1397 - شماره پیاپی : 27) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 5 (تابستان1397، مردادماه، شماره5، شماره پیاپی26 5-1397 - شماره پیاپی : 26) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 4 (تابستان1397، تیرماه، شماره4، شماره پیاپی25 4-1397 - شماره پیاپی : 25) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 3 (بهار1397/ خرداد97/ شماره پیاپی 24 3-1397 - شماره پیاپی : 24) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 2 (بهار1397/ شماره پیاپی 23/ 2-1397 - شماره پیاپی : 23) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 1 (بهار1397، شماره پیاپی 22 1-1397 - شماره پیاپی : 22) - 12 مقاله

   
[ 0-5 از 9   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb